👈 فروشگاه فایل 👉

ماهیت و اجزا باورهای انگیزشی و تشریح رویکردهای انگیزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماهیت و اجزا باورهای انگیزشی و تشریح رویکردهای انگیزشی

هدف از این پایان نامه ماهیت و اجزا باورهای انگیزشی و تشریح رویکردهای انگیزشی می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

74

حجم

95/20 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه ماهیت و اجزا باورهای انگیزشی و تشریح رویکردهای انگیزشی می باشد.

براساس تحقیقات پینتریج و دی گروت (1990) و حسینی رامشه (1379) شاخص های مولفه های انگیزشی انتظار، ارزش و عاطفه، به ترتیب خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی تکلیف و اضطراب امتحان هستند که هر یک در ذیل شرح داده می شود. 

1.-خودکارآمدی:

 خودکارآمدی به این باور که فرد می تواند کاری را با موفقیت انجام دهد گفته می شود (وولفلک، 2004). خودکارآمدی بر رفتار فرد بسیار تاثیرگذار است. به عنوان مثال دانش آموز دارای خودکارآمدی سطح پایین ممکن است حتی برای یک امتحان، خودش را آماده نکند زیرا فکر می کند هر اندازه که زحمت بکشد فایده ای نخواهد داشت (سانتروک ، 2004). در مقابل شخصی برخوردار از خودکارآمدی سطح بالا در انجام کارها امیدوارتر و موفق تر است (سیف، 1388).برحسب نظر بندورا (بندورا، 1986) خودکارآمدی عبارت است از ادراک خود و قضاوت در مورد شیوه ای که شخص به طور موثر در مواجهه با موقعیت های خاص، اعمال لازم را انجام دهد. 

بندورا (بندورا، 1986) دیدگاهی از رفتار انسان را ارائه می دهد مبنی بر این که باورهایی که انسان ها نسبت به خودشان دارند عناصر مهم کنترل رفتار و شخصیت هستند. بنابراین، افراد هم به عنوان فرآورده ها و هم به عنوان مولدهای محیط و نظام اجتماعی خود پنداشته می شوند.  از جمله باورهای مشخصی، باورهای خودکارآمدی است که بندورا (بندورا، 1986) آن را این گونه تعریف می کند: باورهای خودکارآمدی به صلاحیت فرد برای اجرا و سازماندهی عمل برای رسیدن به انواع معین عملکردها اطلاق می شود. این باورها براساس انسان ها، تلاشی که صرف می کنند؛ مدت زمانی که در برخورد با یک تکلیف از خود پافشاری نشان می-دهند و در میزان ادراک آن ها از تکلیف اثر می گذارد، باورهایی که این افراد نسبت به توانایی های خود دارند کاملاً بر روش هایی که آن ها رفتار خواهند کرد تاثیرگذار است. 

برای مثال در مدرسه باورهایی که دانش آموزان نسبت به توانایی تحصیلی خود ایجاد می کنند به آنها کمک می کند که طبق دانش و مهارت های موجودی که دارند عمل نمایند. بنابراین عملکردهای تحصیلی آن ها تا حد زیادی حاصل باورهای واقعی دانش آموزان از انجام تکالیف تحصیلی است که در آینده می توانند انجام دهند. به علاوه باورهای خودکارآمدی به شدت تحت تاثیر دانش و مهارت هایی هستند که بار اول در خصوص یک مطلب درسی کسب می شود (جعفری 1388).

فهرست مطالب

تعریف نظری باوردهای انگیزشی

تعریف عملیاتی باورهای انگیزشی

2-2-7- باورهای انگیزشی    21

2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش    21

2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی    23

2-2-7-3- باورهای انگیزشی    25

2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی    29

2-2-7-4-1-خودکارآمدی:    29

2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی    30

2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد    32

2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی    32

2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف    35

2-2-7-4-6- اضطراب امتحان    37

2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی    42

2-2-8-1- رویکرد رفتاری    42

2-2-8-2- رویکرد شناختی    44

2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی    46

2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی    48

2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش    49

2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی    49

2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش    51

2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش    53

2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور    54

2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور    65

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

تحقيق فرضيه هاي رقيب (ويژه درس تئوري هاي حسابداري) مقاله بازشناسی چشم انداز دانشگاه اسلامی از منظر قرآن کریم بررسی علل شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران هرمنونتیك و نقش آن در فهم متون دینی مقاله مخابرات سیار